คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 29 เมษายน 2557 (ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เเดือน 6 ) โดยสามารถบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557
  27-03-2557   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 29 เมษายน 2557 (ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เเดือน 6 ) โดยสามารถบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557
 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1.	จัดอบรมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 09.00 – 14.00 น. 2.	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ ห้องปฏ
  24-03-2557   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1. จัดอบรมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 09.00 – 14.00 น. 2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ ห้องปฏ
 
ขอเชิญประชุมบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องลีลาวดี และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิกามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายนโ
  15-03-2557   ขอเชิญประชุมบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องลีลาวดี และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิกามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายนโ
 
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมมลายูและประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันที่ วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2557  	ณ ห้อง 1305 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  04-03-2557   โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมมลายูและประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันที่ วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 1305 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ด้วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงกาปัจฉิมนิเทศักศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 08.00-16.30 น. ณ ห้อง GA104
  04-03-2557   ด้วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงกาปัจฉิมนิเทศักศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 08.00-16.30 น. ณ ห้อง GA104
 
โครงการสายธารแห่งสุนทรีย 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตึก สุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความงามและสุนทรียโดยตรงจากกิจกรรม
  27-02-2557   โครงการสายธารแห่งสุนทรีย 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตึก สุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความงามและสุนทรียโดยตรงจากกิจกรรม
 
ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการกิจกรรมสถานศึกษา3D ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่2 จำรวน933คนซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณห้อง GA104
  22-02-2557   ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการกิจกรรมสถานศึกษา3D ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่2 จำรวน933คนซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณห้อง GA104
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาป่าชายแลนฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาป่าชายแลน ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หมู่บ้านตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  22-02-2557   ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาป่าชายแลนฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาป่าชายแลน ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หมู่บ้านตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาเรือนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  20-02-2557   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาเรือนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
โครงการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ «สายสัมพันธ์แห่งธารา คุณค่าของแดนดิน วิจิตรศิลป์แผ่นดินทอง» วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  17-02-2557   โครงการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ «สายสัมพันธ์แห่งธารา คุณค่าของแดนดิน วิจิตรศิลป์แผ่นดินทอง» วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี