โครงการ การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  13-08-2557   โครงการ การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
  13-08-2557   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
 
ประชา สัมพันธ์ บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต และพิมพ์ใบรายงานการบันทึกข้อมูลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  28-07-2557   ประชา สัมพันธ์ บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต และพิมพ์ใบรายงานการบันทึกข้อมูลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน) จัดโครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘
  22-07-2557   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน) จัดโครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘
 
แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบ TOEIC
  21-07-2557   แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบ TOEIC
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556
  21-07-2557   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบมาตราฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาสู่สากล
  04-07-2557   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบมาตราฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาสู่สากล
 
ขอ เชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้: ห้องสมุดมีชีวิตและวิชาชีพบรรณรักษ์สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557
  04-07-2557   ขอ เชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้: ห้องสมุดมีชีวิตและวิชาชีพบรรณรักษ์สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  03-07-2557   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  13  อัตรา ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ:        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  03-07-2557   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ