โครงการสัมนาจีนศึกษา สรรค์สร้างถ่ายทอดและประมวลผลงานความรู้ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ห้องลีลาวดี ชั้น 4
  19-05-2559   โครงการสัมนาจีนศึกษา สรรค์สร้างถ่ายทอดและประมวลผลงานความรู้ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ห้องลีลาวดี ชั้น 4
 
โครงการ พืชผักพื้นบ้านเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  18-05-2559   โครงการ พืชผักพื้นบ้านเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ข้อมูลบุคลากร
  16-05-2559   ข้อมูลบุคลากร
 
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ.ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  16-05-2559   โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ.ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 
ประเมินผลงานคณบดี วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2558
  16-05-2559   ประเมินผลงานคณบดี วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2558
 
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  13-05-2559   ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ด้วยสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน
  10-05-2559   ด้วยสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน
 
การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  27-04-2559   การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
สรุปห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2559 แต่ละสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
  18-04-2559   สรุปห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2559 แต่ละสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
รดน้ำขอพรอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ วันที่ 8 เมษายน 2559
  08-04-2559   รดน้ำขอพรอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ วันที่ 8 เมษายน 2559
 
รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มเติมบางวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกไหนด โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านการสมัครและสอบของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 และไม่เป็นผู้สอบได้ในสาขาวิชาอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
  07-04-2559   รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มเติมบางวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกไหนด โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านการสมัครและสอบของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 และไม่เป็นผู้สอบได้ในสาขาวิชาอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
 
งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชาชน นักศึกษา และนักพัฒนา มาร่วมเวทีเสวนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการวิจัยและพัฒนาต่อไป
  05-04-2559   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชาชน นักศึกษา และนักพัฒนา มาร่วมเวทีเสวนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการวิจัยและพัฒนาต่อไป