No events

RS-FlashMatic

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
21-04-2560   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
07-12-2559   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
29-11-2559   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
17-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
17-11-2559   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2
17-11-2559   ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 การพิจารณากระบวนการยุติธรรม
อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  
21-12-2559   ขอเชิญคณาจารย์ ส่งบทความวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
21-12-2559   ขอเชิญกองบรรณาธิการประชุม เพื่อพิจารณาบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
17-12-2559   ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศ่าสตร์ฯ ตรวจบรุ๊ฟ รอบสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์
11-12-2559   ขอเชิญ กองบรรณาธิการเตรียมต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
02-12-2559   ขอเชิญประชุม กองบรรณาธิการวารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก่อนส่งโรงพิมพ์)
18-11-2559   สาระน่ารู้สำหรับการพิมพ์บทความวิชาการ
18-11-2559   ประชุมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ
อ่านทั้งหมด :  ข่าวงานวารสาร