ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  07-10-2559   ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
  06-10-2559   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
!! แจ้งเตือน !! ขณะนี้มีไวรัสคอมพิวเตอร์กำลังระบาด
  06-10-2559   !! แจ้งเตือน !! ขณะนี้มีไวรัสคอมพิวเตอร์กำลังระบาด
 
กำหนดการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๘ กันยายน - 7 ธันวาคม ๒๕๕๙
  06-10-2559   กำหนดการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๘ กันยายน - 7 ธันวาคม ๒๕๕๙
 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  06-10-2559   ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
  19-09-2559   การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  19-09-2559   ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 
กาารรับบัตรสำหรับจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
  19-09-2559   กาารรับบัตรสำหรับจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
 
บันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษภร์ธานี กับสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
  16-09-2559   บันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษภร์ธานี กับสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
 
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
  13-09-2559   ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
 
«โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์» วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  09-09-2559   «โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์» วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร รป.ม เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 ปี
  08-09-2559   ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร รป.ม เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 ปี