การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
  19-09-2559   การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  19-09-2559   ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 
กาารรับบัตรสำหรับจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
  19-09-2559   กาารรับบัตรสำหรับจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
 
บันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษภร์ธานี กับสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
  16-09-2559   บันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษภร์ธานี กับสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
 
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
  13-09-2559   ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
 
«โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์» วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  09-09-2559   «โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์» วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร รป.ม เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 ปี
  08-09-2559   ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร รป.ม เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 ปี
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
  08-09-2559   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
 
โครงการกิจกรรมเสวนาทางการเมืองเนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  08-09-2559   โครงการกิจกรรมเสวนาทางการเมืองเนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 
การประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  24-08-2559   การประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจวันที่ 23 สิงหาคม 2559
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
  22-08-2559   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เวลา 14.30 น.
  16-08-2559   ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เวลา 14.30 น.