การประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  24-08-2559   การประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจวันที่ 23 สิงหาคม 2559
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
  22-08-2559   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เวลา 14.30 น.
  16-08-2559   ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เวลา 14.30 น.
 
เรียญเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา «สังคมเปลี่ยนผ่าน : สันติภาพและความขัดแย้ง» ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559
  16-08-2559   เรียญเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา «สังคมเปลี่ยนผ่าน : สันติภาพและความขัดแย้ง» ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559
 
การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ห้องลีลาวดี
  03-08-2559   การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ห้องลีลาวดี
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกลยุทธ์การใช้งานระบบ e-Learning (Moodles) ในชั้นเรียน” วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  17-07-2559   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกลยุทธ์การใช้งานระบบ e-Learning (Moodles) ในชั้นเรียน” วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมเขาหลักฮออล์ โรงแรมเซนทาราซีวิว เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559
  07-07-2559   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมเขาหลักฮออล์ โรงแรมเซนทาราซีวิว เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559
 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันท่ี 2 - 12 มิถุนายน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  18-06-2559   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันท่ี 2 - 12 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  14-06-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์เรื่อง การจัดงาน คืนสู่เหย้า มนุษย์ฯคืนถิ่น ครั้งที่2 และการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
  03-06-2559   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์เรื่อง การจัดงาน คืนสู่เหย้า มนุษย์ฯคืนถิ่น ครั้งที่2 และการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ในโอกาสได้รับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา
  01-06-2559   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ในโอกาสได้รับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2
  26-05-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2