ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้ KM วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกลยุทธ์การใช้งานระบบ e-Learning (Moodles) ในชั้นเรียน” วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  17-07-2559   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกลยุทธ์การใช้งานระบบ e-Learning (Moodles) ในชั้นเรียน” วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมเขาหลักฮออล์ โรงแรมเซนทาราซีวิว เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559
  07-07-2559   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมเขาหลักฮออล์ โรงแรมเซนทาราซีวิว เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559
 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันท่ี 2 - 12 มิถุนายน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  18-06-2559   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันท่ี 2 - 12 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  14-06-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์เรื่อง การจัดงาน คืนสู่เหย้า มนุษย์ฯคืนถิ่น ครั้งที่2 และการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
  03-06-2559   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์เรื่อง การจัดงาน คืนสู่เหย้า มนุษย์ฯคืนถิ่น ครั้งที่2 และการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ในโอกาสได้รับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา
  01-06-2559   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ในโอกาสได้รับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2
  26-05-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ«มนุษย์คืนถิ่น» ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2
 
โครงการสัมนาจีนศึกษา สรรค์สร้างถ่ายทอดและประมวลผลงานความรู้ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ห้องลีลาวดี ชั้น 4
  19-05-2559   โครงการสัมนาจีนศึกษา สรรค์สร้างถ่ายทอดและประมวลผลงานความรู้ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ห้องลีลาวดี ชั้น 4
 
โครงการ พืชผักพื้นบ้านเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  18-05-2559   โครงการ พืชผักพื้นบ้านเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ข้อมูลบุคลากร
  16-05-2559   ข้อมูลบุคลากร
 
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ.ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  16-05-2559   โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ.ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 
ประเมินผลงานคณบดี วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2558
  16-05-2559   ประเมินผลงานคณบดี วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2558